Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
20.1Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 
20.11Виробництво промислових газів 
20.12Виробництво барвників і пігментів 
20.13Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 
20.14Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 
КВЕД-2010: Клас 20.14
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
20.14
Код за КВЕД 2005

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Цей клас включає виробництво хімічної продукції з використанням основних технологічних процесів процесів хімічного виробництва, таких як термічний крекінг та дистиляція. Результатом цієї діяльності, зазвичай, є одержування окремих хімічних елементів або хімічних сполук.
Цей клас включає:
 • виробництво основних органічних хімічних речовин:
  • ациклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених
  • циклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених
  • ациклічних і циклічних спиртів, у т.ч. неденатурованого та денатурованого етилового спирту з вмістом спирту 80об. % і більше
  • моно- та полікарбонових кислот, у т.ч. оцтової кислоти
  • інших кисневих сполук, у т.ч. числі альдегідів, кетонів, хінонів і дво- або полівалентних кисневих сполук
  • синтетичного гліцерину, синтезованого з нафтопродуктів
  • азотно-функціональних органічних сполук, у т.ч. числі амінів
  • ферментацію цукрової тростини, зерна тощо для виробництва спирту та ефірів
  • інших органічних сполук, у т.ч. продуктів перероблення деревини (деревного вугілля, виробленого дистиляцією деревини) тощо
 • виробництво синтетичних ароматичних речовин
 • дистиляцію кам'яновугільної смоли
Цей клас не включає:
 • виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів, див. 11.01
 • виробництво пластмас у первинних формах, див. 20.16
 • виробництво синтетичного каучуку в первинних формах, див. 20.17
 • виробництво неочищеного гліцерину, див. 20.41
 • виробництво натуральних ефірних олій, див. 20.53
 • виробництво саліцилової та О-ацетилсаліцилової кислот, див. 21.10
20.15Виробництво добрив і азотних сполук 
20.16Виробництво пластмас у первинних формах 
20.17Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 
20.2Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 
20.3Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 
20.4Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 
20.5Виробництво іншої хімічної продукції 
20.6Виробництво штучних і синтетичних волокон 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ