Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
35.1Виробництво, передача та розподілення електроенергії 
35.11Виробництво електроенергії 
35.12Передача електроенергії 
35.13Розподілення електроенергії 
35.14Торгівля електроенергією 
КВЕД-2010: Клас 35.14
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
35.14
Код за КВЕД 2005

Торгівля електроенергією

Цей клас включає:
  • продаж електроенергії споживачам
  • діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи
  • контроль подачі електроенергії та пропускної здатності
35.2Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 
35.3Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ