Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
36Забір, очищення та постачання води 
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 
38.1Збирання відходів 
38.2Оброблення та видалення відходів 
38.21Оброблення та видалення безпечних відходів 
38.22Оброблення та видалення небезпечних відходів 
КВЕД-2010: Клас 38.22
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
38.22
Код за КВЕД 2005

Оброблення та видалення небезпечних відходів

Цей клас включає видалення та оброблення твердих або нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окисляються, займисті, токсичні речовини, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі речовини, що викликають зараження або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини та навколишнього середовища.
Цей клас включає:
 • експлуатацію засобів з перероблення небезпечних відходів
 • оброблення та знищення інфікованих живих або мертвих тварин та інших заражених відходів
 • спалювання небезпечних відходів
 • видалення шкідливих відходів із відпрацьованих товарів, таких як холодильники
 • оброблення, утилізацію та зберігання радіоактивних ядерних відходів, у т.ч.:
  • оброблення та видалення радіоактивних відходів лікарень, таких, що розкладаються під час транспортування
  • інкапсуляцію, підготовлення та інші види оброблення ядерних відходів для зберігання
Цей клас включає також:
 • знешкодження хімічних засобів захисту рослин (пестицидів)
 • приведення території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення в екологічно безпечний стан: дезактивацію, пилезаглушування, технічне обслуговування законсервованих об'єктів, зберігання радіоактивних відходів
Цей клас не включає:
 • перероблення ядерного палива, див. 20.13
 • спалювання безпечних відходів, див. 38.21
 • дезінфекцію, очищення ґрунту, води, видалення токсичних речовин, див. 39.00
38.3Відновлення матеріалів 
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ