Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
36Забір, очищення та постачання води 
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 
39.0Інша діяльність щодо поводження з відходами 
39.00Інша діяльність щодо поводження з відходами 
КВЕД-2010: Клас 39.00
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
39.00
Код за КВЕД 2005

Інша діяльність щодо поводження з відходами

Цей клас включає:
 • очищення ґрунтів і ґрунтових вод у місцях їх забруднення, як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням, наприклад, механічних, хімічних або біологічних методів
 • очищення промислових установок або центрів, у т.ч. ядерних установок і ділянок
 • знезаражування та очищення поверхневих вод після випадкових забруднень, наприклад, збирання забруднювачів або використання відповідних хімікатів
 • очищення розливів нафти та інших забруднень на ґрунті, поверхневих водах, в океані та на морі, у т.ч. у прибережній зоні
 • пом'якшення дії азбесту, свинцевих білил та інших токсичних матеріалів
 • інші спеціалізовані заходи щодо охорони навколишнього середовища
Цей клас також включає:
 • роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин
Цей клас не включає:
 • боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61
 • очищення води для водопостачання, див. 36.00
 • оброблення та видалення безпечних відходів, див. 38.21
 • оброблення та видалення небезпечних відходів, див. 38.22
 • підмітання та поливання вулиць, див. 81.29
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ