Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
86Охорона здоров'я 
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 
87.1Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 
87.2Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 
87.20Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 
КВЕД-2010: Клас 87.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
87.20
Код за КВЕД 2005

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

Цей клас включає надання послуг догляду із забезпеченням проживання (але неліцензований лікарняний догляд) за особами з розумовими вадами, психічними захворюваннями та хворими на наркоманію. Такі заклади надають пансіон, харчування, нагляд та консультації та деяку медичну допомогу.
Цей клас включає:
 • діяльність:
  • установ з лікування алкоголізму та наркоманії
  • психіатричних реабілітаційних закладів
  • будинків для осіб з емоційними порушеннями
  • установ для розумово відсталих осіб
  • будинків для реабілітації психічного здоров'я
Цей клас також включає:
 • надання послуг з догляду, проживання та лікування пацієнтам із психічними захворюваннями та хворим на наркоманію.
Цей клас не включає:
 • діяльність психіатричних лікарень, див. 86.10
 • соціальну роботу, таку як робота тимчасових притулків для бездомних, див. 87.90
87.3Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 
87.9Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ